PRIMARIA VACARESTI

INFORMATII UTILE

Declaratii de avere si declaratii de interese

 

GHID COMPLETARE DAI 2019.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2020

DECLARATIE DE AVERE SI DECLARATIE DE INTERESE PRIMAR

 Stoica Romica-declaratie de interese.pdfStoica_Romica-declaratie_de_avere.pdf

DECLARATIE DE AVERE SI DECLARATIE DE INTERESEVICEPRIMAR

Irimescu_Marian-declaratie de interese.pdf , Irimescu_Marian-declaratie de avere.pdf

DECLARATII DE AVERE CONSILIUL LOCAL                                        

 Andrei_Marian.pdfBusuioc_Gheorghe.pdf, Catrina_Paul.pdf, Chirescu_Dumitru.pdf

Constantin_Constantin.pdf,  Dragoi_Marian.pdf, Florea_Robert.pdfHomeghi_Eugen.pdf,

Iorga_Gheorghe.pdfNitu_Margareta.pdfTanase_Gheorghe.pdf,

Tomescu_Ilie.pdf, Tiganus Costica.pdf, Vasile_Petre.pdf

DECLARATII DE INTERESE CONSILIUL LOCAL 

Andrei Marian.pdfBusuioc Gheorghe.pdfCatrina Paul.pdf, Chirescu_Dumitru.pdfCatrina Paul.pdf

 Constantin Constantin. pdfDragoi Marian. pdfFlorea_Robert-Florin. pdfHomeghi Eugen. pdf,  

Iorga_Gheorghe. pdfNitu Margareta. pdf, Tanase_Gheorghe_.pdf, Tomescu_Ilie. pdf,

 Tiganus Costica.pdfVasile Petre.pdf

DECLARATII DE AVERE FUNCTIONARI PUBLICI

 Staicu_Adrian.pdfAldica_Mariana.pdfPirvu_Lucretia.pdfPopescu_Marian.pdf, Cristu_Cornelia.pdf,

Dragan_Mariana.pdf, Dragut_Ana-Lacramioara.pdf, Iancu_Cristina-Madalina.pdf, Oncescu_Alexandrina.pdf,

Perijoc_Mihaela.pdf, Petre_Ion.pdf, Stancu_Stelica.pdf, Tocan_Simona.pdf

DECLARATII DE INTERESE FUNCTIONARI PUBLICI 

Staicu_Adrian.pdf, Aldica Mariana.pdf,  Cristu_Cornelia.pdfDragan_Mariana.pdf,

 Dragut_Ana-Lacramioara.pdfIancu_Cristina-Madalina.pdfMarin_Gabriel-Valeriu.pdf

Oncescu_Alexandrina.pdf,  Perijoc_Mihaela.pdfPetre_Ion.pdf

Popescu Marian.pdfStancu Stelica.pdf,  Tocan_Simona.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERES

-FOSTI CONSILIERI LOCALI (MANDAT 2016-2020)

 Andrei_Marian_DA.pdfAndrei_Marian_DI.pdf,  Homeghi_Eugen_DA.pdf,Homeghi_Eugen_DI.pdf 

Tomescu_Ilie_DA.pdfTomescu_Ilie-DI.pdf,  Iorga_Gheorghe_DA.pdfIorga_Gheorghe_DI.pdf,

 DA_Chirescu_Dumuitru.pdfDI_Chirescu_Dumitru.pdfDA_Busuioc_Ghe.pdfDA_Busuioc_Ghe.pdf

CATRINA_PAUL_DA_.pdfCATRINA_PAUL_DI.pdfDragoi_Marian_DI.pdfDragoi_Marian_DA.pdf,

 Tiganus_Costica_DA.pdfTiganus_Costica_DI.pdfStoica_Romica_-DI.pdfStoica_Romica_DA.pdf

Florea_Robert_DA.pdfFlorea_Robert_DI.pdfTanase_Gheorghe_DA.pdfTanase Gheorghe_DI.pdf,

Irimescu_Marian_DA_.pdfIrimescu_Marian_DI.pdfConstantin_ConstantinDRAGUT_LACRAMIOARA.pdf_DA.pdf,

 Constantin_Constantin_DI.pdfVasile Petre DA.pdf, Vasile Petre _DI_.pdf_NItu Margareta DA.pdfNItu Margareta DI.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE -

CONSILIERI LOCALI (MANDAT 2020-2024)

Chirescu_Dumitru_DA.pdfChirescu_Dumitru_DI.pdf, DA_Badea_Dorina_.pdfDI_Badea_Dorina.pdf

DA_Badea_Ionut-Irinel.pdfDI_Badea Ionut_-Irinel.pdfDA_Cracanel_Valentin-Gabriel.pdfDI_Cracanel_Valentin-Gabriel.pdf

DA_Iancu_Mircea.pdfDI_Iancu_Mircea.pdfDA_Busuioc Gheorghe.pdfDI_Busuioc Gheorghe.pdf,

 DA_Georgescu_Romulus.pdf,  DI_Georgescu_Romulus.pdfDA_Cracanel_Georgian_.pdfDI_Cracanel_Georgian.pdf

DA_Nitu_Margareta_.pdfDI_Nitu_Margareta.pdfTiganus_Costica_DA.pdfTiganus_Costica_DI.pdf,

 , Stoica_Romica_DA.pdf, Stoica_Romica_DI.pdf,   Irimescu_Marian_DA.pdf,  Irimescu_Marian_DI.pdf

  Ionica_Nicolae_DA.pdfIonica_Nicolae_DI.pdf,  Ilie_Ion DA.pdf, Ilie_Ion_DI.pdf

Constantin_Constantin_DA.pdfConstantin_Constantin_DI.pdf, Vasile Petre DA.pdf, Vasile Petre _DI_.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2021

I.DECLARATII DE AVERE

 PRIMAR-STOICA_ROMICA.pdf

VICEPRIMAR-IRIMESCU_MARIAN.pdf,

CONSILIERI LOCALI- BUSUIOC_GHEORGHE.pdf,  CHIRESCU_DUMITRU.pdf,  CONSTANTIN_CONSTANTIN.pdf,  CRACANEL_VALENTIN-GABRIEL.pdf,

 GEORGESCU_ROMULUS.pdf,  IANCU_MIRCEA.pdf,  ILIE_ION.pdf,  IONICA_NICOAE.pdf,  NITU_MARGARETA.pdf,  TIGANUS_COSTICA-.pdf,

 VASILE_PETRE .pdf, Badea_Dorina.pdf, Badea_Ionut_-Irinel.pdf, Cracanel_Georgian_.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI-STAICU_ADRIAN.pdf,  STANCU_STELICA.pdf,  TOCAN_SIMONA.pdfONCESCU_ALEXANDRINA.pdf

DRAGUT_LACRAMIOARA.pdf,  CRISTU_CORNELIA.pdf,  MARIN_GABRIEL.pdf,  PETRE_ION.pdfALDICA_MARIANA.pdfPIRVU_LUCRETIA.pdf

PERIJOC_MIHAELA.pdfIANCU_CRISTINA.pdf,  DRAGAN_MARIANA.pdf,  POPESCU_MARIAN.pdfPetre_Ion_2-DA.pdf

II.DECLARATII DE INTERESE

PRIMAR-STOICA_ROMICA.pdf

VICEPRIMAR-IRIMESCU_MARIAN.pdf

CONSILIERI LOCALI - BUSUIOC_GHEORGHE.pdfCHIRESCU_DUMITRU.pdfCONSTANTIN_CONSTANTIN.pdfCRACANEL_VALENTIN-GABRIEL.pdf,

GEORGESCU_ROMULUS.pdfIANCU_MIRCEA.pdf,  ILIE_ION pdfIONICA_NICOLAE.pdfNITU_MARGARETA.pdfTIGANUS_COSTICA.pdf

VASILE_PETRE.pdf,  Badea_Dorina.pdf,  Badea_Ionut_-Irinel.pdf, Cracanel_Georgian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI-STAICU_ADRIAN.pdfSTANCU_STELICA.pdfTOCAN SIMONA_.pdfONCESU_ALEXANDRINA.pdfDRAGUT_ANA_LACRAMIOARA-.pdf,

CRISTU_CORNELIA.pdfMarin_Gabriel-Valeriu.pdfPETRE_ION-pdfALDICA_MARIANA.pdfPIRVU_LUCRETIA.pdf,  PERIJOC_MIHAELA.pdf

 IANCU_CRISTINA-MADALINA-I.pdfDRAGAN_MARIANA.pdfPOPESCU_MARIAN-I.pdfPetre_Ion 2-DI.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2022

I. DECLARATII DE AVERE

PRIMAR-Stoica Romica.pdf

VICEPRIMAR-Irimescu_Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI:  Beju_Eduard-Ionut.pdf, Iancu Cristina -Madalina.pdf, Pirvu Lucretia .pdf,_Perijoc Mihaela.pdf,     STAICU_ADRIAN.pdfPopescu_Marian_.pdf_Oncescu Alexandrina .pdfDragut Ana-Lacramioara.pdfCristu Cornelia.pdfDragan Mariana.pdf,                                Marin_Gabriel-Valeriu.pdfTocan_Simona.pdfAldica Mariana.pdfStancu_Stelica.pdf

CONSILIERI LOCALI:  Iancu_Mircea.pdf , Badea_Dorina .pdf, Chirescu Dumitru .pdf, Nitu Margareta .pdfIonica_Nicolae.pdfCracanel_ValentinGabriel.pdfVasile_Petre.pdfIlie_Ion.pdfTiganus_Costica.pdfBadea_Ionut_Irinel.pdf,     Busuioc_Gheorghe.pdfGeorgescu_Romulus.pdfConstantin_Constantin.pdfCracanel_Georgian.pdf

 II.DECLARARTII DE INTERESE

PRIMAR-Stoica Romica.pdf

VICEPRIMAR-Irimescu Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI:  Beju_Eduard-Ionut.pdfIancu Cristina-Madalina.pdfPirvu Lucretia.pdf_Perijoc Mihaela .pdfStaicu Adrian_.pdfPopescu_Marian.pdfOncescu Alexandrina.pdfDragut Ana-Lacramioara_.pdfCristu Cornelia.pdf_Dragan Mariana.pdfMarin_Gabriel_Valeriu.pdfTocan_Simona.pdfAldica Mariana.pdfStancu_Stelica.pdf

CONSILIERI LOCALI:  Iancu_Mircea.pdf , Badea_Dorina.pdf, Chirescu Dumitru .pdfNitu Margareta.pdfIonica_Nicolae.pdf,                                                       Cracanel_Valentin-Gabriel.pdfVasile_Petre.pdfIlie_Ion.pdfTiganus_Costica.pdf_Badea_Ionut_Irinel.pdfBusuioc_Gheorghe.pdf,                                         Georgescu_Romul .pdfConstantin_Constantin.pdf, Cracanel_Georgian.pdf

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2023

I. DECLARATII DE AVERE

PRIMAR-Stoica_Romica.pdf

VICEPRIMAR- Irimescu_Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI: Iancu_Cristina-Madalina.pdfAldica_Mariana.pdfCristu_Cornelia.pdfOncescu_Alexandrina.pdf

Perijoc_Mihaela.pdfPirvu_Lucretia.pdfStaicu_Adrian.pdf ,STANCU_STELICA.pdfTOCAN_SIMONA.pdf

Popescu_Marian.pdf,Dragut_Ana-Lacramioara.pdfDragan_Mariana.pdfMARIN_GABRIEL_VALERIU.pdf_Ciufu_Georgeta-Aurelia.pdf

CONSILIERI LOCALI- Chirescu_Dumitru.pdfIancu_Mircea.pdfNitu_Margareta.pdfCracanel_Georgian.pdfCracanel_Valentin-Georgian_DA.pdfConstantin_Constantin.pdfTiganus_Costica.pdfGeorgescu_Romulus.pdf,Vasile_Petre.pdf,

 Badea_Ionut-Irinel .pdfBadea_Dorina.pdfIlie_Ion.pdfIONICA_NICOLAE.pdfBusuioc_Gheorghe.pdf.

II.DECLARATII DE INTERESE

PRIMAR-Stoica_Romica.pdf

VICEPRIMAR-Irimescu_Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI- Iancu_Cristina-Madalina.pdfAldica_Mariana_.pdfCristu_Cornelia.pdf,Oncescu_Alexandrina.pdf,

 Perijoc_Mihaela.pdfPirvu_Lucretia.pdf,Staicu_Adrian.pdfSTANCU_STELICA_.pdfTOCAN_SIMONA.pdf,Popescu_Marian_.pdf

Dragut_Ana_Lacramioara.pdfDragan_Mariana.pdfMARIN_GABRIEL-VALERIU.pdf,DI_Ciufu_Georgeta-Aurelia.pdf

CONSILIERI LOCALI- Chirescu_Dumitru.pdfIancu_Mircea.pdfNitu_Margareta .pdfCracanel_Georgian.pdf,Cracanel_Valentin-Georgian_DI_.pdf

 Constantin_Constantin.pdfTiganus_Costica.pdfGeorgescu_Romulus.pdf,Vasile_Petre.pdfBadea_Ionut-Irinel.pdf,

 Badea_Dorina.pdfIlie_Ion.pdfIONICA_NICOLAE.pdfBusuioc_Gheorghe.pdf.

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII DE INTERESE 2024

I.DECLARATII DE AVERE

PRIMAR-Stoica_Romica.pdf

VICEPRIMAR-Irimescu_Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI- Staicu Adrian. pdfDragan_Mariana.pdfPerijoc_Mihaela.pdfIancu_Cristina-Madalina.pdf,Pirvu_Lucretia.pdf,Oncescu_Alexandrina 2024.pdf,Dragut_Ana-Lacramioara pdfCristu_Cornelia.pdfPopescu_Marian.pdf

CONSILIERI LOCALI-Nitu_Margareta.pdfConstantin_Constantin.pdf,  Iancu_Mircea .pdf

II.DECLARATII DE INTERESE

PRIMAR-Stoica_Romica.pdf

VICEPRIMAR-Irimescu_Marian.pdf

FUNCTIONARI PUBLICI-Staicu Adrian_.pdfDragan_Mariana-.pdfPerijoc_Mihaela.pdf,Iancu_Cristina-Madalina.pdfPirvu_Lucretia.pdfOncescu_Alexandrina.pdfDragut_Ana_-Lacramioara.pdf,Cristu_Cornelia.pdfPopescu_Marian.pdf

CONSILIERI LOCALI-Nitu_Margareta.pdfConstantin_Constantin.pdfIancu_Mircea.pdf